Ruxsat etilgan kurslar

Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar
Dildora Saidova

Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar

Фаннинг мақсади - талабаларга Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар фанига оид назарий ва амалий билимларни бериш, ўз йуналишига мос тассавур ва кўникмаларни ривожлантиришдир.

Фаннинг вазифаси - талабаларга халқаро иқтисодий муносабатларнинг назарий асослари ва тамойилларини ривожлантиришни ўзига хос жиҳатларини тушунишига ёрдам бериш, жаҳон мамлакатларининг самарали иқтисодий муносабатларини ташкил қилишнинг назарий ва амалий томонларини ўрганиш, талабаларга халқаро иқтисодий муносабатларнинг назарий асослари ва тамойилларини ривожлантиришни ўзига хос жиҳатларини тушунишига ёрдам бериш,  жаҳон мамлакатларининг самарали иқтисодий муносабатларини ташкил қилишнинг назарий ва амалий томонларини ўрганишдан иборат.

 “Жаҳон иқтисодиёти ва халкаро иқтисодий муносабатлар  ” фанини ўзлаштириш жараёнида бакалавр:

- Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар фанида амал қиладиган асосий тушунчалар, категорияларни, амал қилиш механизмининг мазмуни;

- халкаро халкаро мехнат таксимотининг моҳияти, ривожланишининг ўзига хос томонлари ва таъсир қилувчи омиллари;

-            - ташқи савдо сиёсатининг моделлари, халқаро савдони молиялаштириш усуллари, эркин савдо ва протекционизм сиёсати ҳақида тасаввурга эга бўлиши;

- халқаро капитал ҳаракатининг фаоллашув сабабларини, унинг асосий ҳаракатланиш шаклларини;

- дунё валюта тизимининг асосини ташкил этувчи унсурларни, валюта тизимларининг эволюцион тараққиётини;

- халқаро валюта-кредит муносабатларини бошқаришнинг асосий йўналишларини билиши ва улардан фойдалана олиши;

- эркин иктисодий худудларнинг (ЭИХ) моҳияти ва ташкил килинишининг сабаблари, асосий куринишларини изоҳлаб бериш;

- халқаро ишчи кучи миграциясининг сабабларини, унинг ривожланиш босқичлари, муаммоларини очиб бериш;

- трансмиллий корпорацияларнинг (ТМК) кўринишлари ва уларнинг вужудга келиши сабаблари, улар фаолиятининг асосий хусусиятларини ёритиб бериш кўникмаларига эга бўлиши керак;

- халқаро иқтисодий интеграциянинг келиб чиқиш сабаблари, ривожланиш босқичлари, бугунги кундаги моделлари ва иқтисодий самарадорлик муаммоларини тушуниш;

            - дунё мамлакатларининг иқтисодиётини гуруҳлар кесимида ўрганиш ва уларнинг иқтисодий тараққиёт муаммоларини таҳлил қилиш ва баҳо бериш  малакаларига эга бўлиши керак.

Statistika
Shavkat Tursunov

Statistika

Ушбу курс талабаларга мамлакатимизда бозор муносабатларининг юзага келиши ва қарор қилиши билан уйғунлашган ҳолда бозор иқтисодиётининг муҳим тушунчалари, категориялари, таснифлари, бозор ҳодисалари ва жараёнлари ўртасидаги сабаб-оқибат боғланишлар, уларнинг ривожланиш қонуниятларини статистика услубияти ёрдамида ўрганишга йўналтирилган.